กคช. ร่วมกับ มสด.มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนดินแดงและห้วยขวาง

  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2
  • 18879_2

กคช. ร่วมกับ มสด.มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนดินแดงและห้วยขวาง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง (มสด.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนดินแดงและห้วยขวาง ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในฐานะประธานมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง เริ่มตั้งแต่ปี 2524 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 39 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงและเคหะชุมชนห้วยขวางที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ดี โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 279 ทุน มูลค่ารวม754,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมจาก บริษัท ห้างร้าน เอกชนภายในชุมชนและเงินกองทุนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน4 พื้นที่ คือ เคหะชุมชนดินแดง 1และเคหะชุมชนดินแดง 2, เคหะชุมชนดินแดง 4 ระยะ 1–2,เคหะชุมชนดินแดง ระยะ 2 (ช.1-ช.11) และเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น3 ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 129 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา จำนวน 104 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) จำนวน 46 ทุน ทุนละ 4,000 บาทเมื่อรวมจำนวนทุนการศึกษาฯ และยอดเงินมอบทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว5,676ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,295,600 บาท(สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)

Share this post