สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หรือโป๊ปฟรังซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปี

  • 18879_2

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หรือโป๊ปฟรังซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หรือโป๊ปฟรังซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปี ท่ามกลางการรอคอยของคริสต์ศาสนิกชนชาวไทย


สำหรับกำหนดการสำคัญระหว่างการเสด็จเยือนครั้งนี้ ได้แก่ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซาฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีคริสต์ศาสนิกชนที่ลงทะเบียนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปา ยังมีกำหนดการสำคัญอื่น ๆ อีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น. พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:00 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

09:15 น. พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต

ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล “พระสันตะปาปาปราศรัย”

10:00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร “พระสันตะปาปาปฏิสันถาร”

11:15 น. เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล “พระสันตะปาปาประทานโอวาท”

12:00 น. ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. พบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:00 น. พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:50 น. พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “พระสันตะปาปาปราศรัย”

17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว
ด้าน บช.น. จัดการจราจรกรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 20-23 พ.ย. 62

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หรือโป๊ปฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปี ท่ามกลางการรอคอยของคริสต์ศาสนิกชนชาวไทย สำหรับกำหนดการสำคัญระหว่างการเสด็จเยือนครั้งนี้ ได้แก่ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซาฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีคริสต์ศาสนิกชนที่ลงทะเบียนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปา ยังมีกำหนดการสำคัญอื่น ๆ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่าง วันที่ 20 - 23 พ.ย. 62 โดยเฉพาะวันที่ 21 - 22 พ.ย. 62 ดังนี้

21 พ.ย. 62 เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯผ่าน)

- เวลา 08.30 น. - 09.00 น. (ที่ประทับ- ทำเนียบรัฐบาล)

1) ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2) ถ.พระราม4 (แยกวิทยุ - ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3) ทางพิเศษฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 - ต่างระดับมักกะสัน )
4) ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนยมราช)
5) ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช -แยกพาณิชยการ)

- เวลา 09.40 น. - 10.00 น. (ทำเนียบรัฐบาล - วัดราชบพิธฯ)
1) ถ.พิษณุโลก (แยกพาณิชยการ - แยกสวนมิสกวัน)
2) ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน - แยกผ่านพิภพ)
3) ถ.อัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ - สะพานหก)

-10.40 น. - 11.40 น. (วัดราชบพิธฯ- รพ.เซนต์หลุยส์)
1) ถ.อัษฎางศ์ (สะพานหก - แยกผ่านพิภพ)
2) ถ.ราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ - แยกสวนมิสกวัน)
3) ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - ทางขึ้นด่วนยมราช)
4) ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช - ต่งระดับมักกะสัน)

5) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกสัน - ด่วนพระราม4/2)

- 16.30 น. - 17.00 น. (ที่ประทับ - พระที่นั่งอัมพรสถาน)

1) ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2) ถ.พระราม4 (แยกวิทยุ - ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 -ต่างระดับมักกะสัน )
4) ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนยมราช)
5) ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช -แยกพาณิชยการ)
6) ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน - แยกพระรูป ร.5)

- เวลา 17.20 น. - 17.50 น (พระที่นั่งอัมพรสถาน - สนามกีฬาฯ)

1) ถ.ราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 - แยกสวนมิสกวัน )
2) ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน - แยกยมราช)
3) ถ.เพชรบุรี (แยกยมราช - แยกราชเทวี)
4) ถ.ทญาไท (แยกราชเทวี- แยกปทุมวัน)
5) ถ.พระราม 1 (แยกปทุมวัน -แยกเจริญผล )

- เวลา 19.50 น. - 20.20 น. (สนามกีฬา - ที่ประทับ)

1) จุฬาซอย 5
2) ถ.พระราม 1 (แยกเจริญผล - แยกปทุมวัน )
3) ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน)
4) ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน - แยกวิทยุ)
5) ถ.สาทร (แยกวิทยุ- แยกประมวล)

22 พ.ย. 62 เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบานฯผ่าน)

- เวลา 09.00 น. - 09.45 น. (ที่ประทับ- โบสถ์นักบุญเปโต อ.สามพราน)

-เวลา 12.30 น. - 13.15 น. (โบสถ์นักบุญเปโต - ที่ประทับ)

1) ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2) ถพระราม 4 (แยกวิทยุ - ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม4/2 - ต่างระดับมักกะสัน )
4) ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน - ด่วนยมราช)
5) ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช - แยกสวนมิสกวัน)
6) ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน - แยก จปร.)
7) สะพานพระราม 8
8) คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

-เวลา 15.00 น. - 15.20 น (ที่ประทับ - จุฬาฯ)

1) ถ.สาทร ( แยกประมวล - แยกวิทยุ)
2) ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ - แยกสามย่าน)
3) ถ.พญาไท (แยกสามย่าน - แยกปทุมวัน)

-16.10น. - 16.30 น (จุฬาฯ - อาสนวิหารอัสสัมชัญ)
1)ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน - แยกสามย่าน)
2) ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน - ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง)
3) ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง - ด่วนสีสม)
4) ถ.สีลม (ทางลงด่วนสีลม - แยกบางรัก)
5) ถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก - ซอยเจริญกรุง 40)

Share this post