ข่าวราชการ

ค้นพบ 865 รายการ

ครม.เห็นชอบให้ ธอส. ปรับกรอบวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ธอส. ปรับกรอบวงเงินกู้ของโครงการบ้านล้านหลัง โดยปรับเพิ่มวงเงินกู้สำหรับกลุ่มรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน จากกรอบวงเงินกู้เดิม 20,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 40,000 ล้านบาท และปรับลดกรอบวงเงินกู้สำหรับกลุ่มรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน จากกรอบวงเงินกู้เดิม 30,000 ล้านบาท ลดเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าประชาชนที่มาจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง พร้อมขยายระยะเวลาทำนิติกรรมเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 พบว่ามีลูกค้าประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อยื่นคำขอกู้รวมแล้วกว่า 4,100 ราย วงเงินกู้ 2,560 ล้านบาท และธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านในฝันเป็นของตนเองได้แล้วทั้งสิ้น 3,580 ราย วงเงินกู้ 2,200 ล้านบาท

ธอส.แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและ 7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่ พร้อมด้วยโฆษกและรองโฆษกธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แต่งตั้งนางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 3 พร้อมแต่งตั้ง 7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คนใหม่ เพื่อบริหารสายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานกลยุทธ์ สายงานตรวจสอบ สายงานสาขา นครหลวง สายงานบริหารหนี้ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ สายงานกฎหมาย และสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ธอส.โชว์ผลการดำเนินงานปี 2561 สินเชื่อปล่อยใหม่ทะลุ 2 แสนล้านบาท!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน เผยผลการดำเนินงานปี 2561 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โตต่อเนื่องทุกด้าน ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.30% สูงกว่าเป้าหมายถึง 24,243 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 1,115,893 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 1,163,882 ล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเหลือ 4.17% ของยอดสินเชื่อรวม พร้อมประกาศแผนงานปี 2562 ที่จะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1.Sustainability Portfolio ผลประกอบการที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายสำคัญในด้านต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อปล่อยใหม่ที่ 203,262 ล้านบาท 2.Technology for Digital Service ยกระดับการให้บริการดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน และ 3.Strategic HRM&HRD&CG ยุทธศาสตร์ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านต่อไป